Planpakken - informasjon til forslagsstiller

Denne siden er ment for deg som er profesjonell og skal sende inn et planinitiativ eller planforslag til kommunen.

Forkortelser:
FS   = Forslagsstiller
SFK = Sør-From kommune/administrasjonen
FSK = Formannskapet (det faste utvalg for plansaker)
KST = Kommunestyret

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Gebyr for behandling av plansaker

 Planinitiativ

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Innhente informasjon

FS

Kommuneplan
Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner
Sentralt regelverk for arealplan (Lover, forskrifter, rikspolitiske retningslinjer/ bestemmelser, veiledninger, mv.)

Kjøp av digitale kartdata
Kommunens kartløsning

Innsending av planinitiativ

FS

Skjema for innsending av planinitiativ

Planinitiativ sendes med e-post til
postmottak@sor-fron.kommune.no

eller med vanlig post til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Gjennomgang av planinitiativet

SFK

Saken fordeles til saksbehandler.
Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Oppstartsmøte med forslagsstiller og eventuelt tiltakshaver

SFK

Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet.

 

 Varsling

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Varsling

FS

Varslingsliste for statlige og regionale myndigheter fås ved oppstartsmøte.

Varslet bør utformes i dialog med kommunen. Dersom PBL § 4.1 utløses er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart. 

Naboliste eller e-nabovarsel bestilles på e-torget.

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.

 

 Dialog om utforming av planforslag

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen.

Analyser, rapporter, utredninger, registreringer, mv.

FS/SFK

 

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biomangfold-registreringer, mv. bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet, utarbeides så tidlig som mulig.

 

 Planforslag

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Utarbeide planforslag

 FS

Veileder til reguleringsplan

Minstekrav til framstilling og innhold for komplett planforslag.

Krav til plankart og digitale plandata
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
ROS-analyse
Overordnet plan for overvannshåndtering og VA
Krav til 3D – modell, avklares på oppstartsmøte

Digital arealplan (SOSI), digital veiplan (SOSI), 3D-modell (IFC) og øvrig materiale sendes med e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no

Eventuelle papirdokumenter sendes til:
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Gjennomgang av planforslaget

SFK

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Tilbakemelding til forslagsstiller

SFK

 

Eventuell komplettering

FS

Ved behov for komplettering, skal normalt hele planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

 

 1.gangsbehandling / offentlig ettersyn

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Delegert / formannskap

SFK/FSK

Planforslag behandles normalt av det faste utvalg for plansaker / Formannskapet

Kunngjøring /
offentlig ettersyn

SFK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Kopi av merknader

SFK

Oversendes forslagsstiller

Eventuell kommentar til merknadene

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget. Eventuelle imøtekommelser av merknader skal også fremgå av planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene og oversendes samlet dersom ikke annet er avtalt. 

Eventuell ytterligere dokumentasjon

FS

Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar

Eventuelle endringer

SFK/(FS)

Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.
Dialog med forslagsstiller.

 

 2.gangsbehandling

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Sak ferdigstilles for politisk behandling

SFK

 

Formannskap/ Det faste utvalg for plansaker

FSK

Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å fatte vedtak

Kommunestyrets behandling

KST

Vedtak
(alternativt retur til utvalget / administrasjon)

Kunngjøring av vedtak

SFK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

 

 Eventuell klagebehandling

 

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Eventuelt tilsvar til klage

FS

 

Klagebehandling

SFK

 

Behandling av klage

KST

Kommunestyrets utfall av saken avgjør om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse