Møter i arealplanutvalget

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er nå i full gang. Det er opprettet et politisk arealplanutvalg som har faste oppsatte møter i den politiske møteplanen.

Se protokollene og kommende møter her