Nabovarsel

Alle tiltak som krever søknad, enten etter pbl §§ 20-3, 20-4 eller 19-1, utløser krav om nabovarsel. Nabo- og gjenboereiendommer skal varsles. Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester varsles.

Varsel skal inneholde de opplysninger som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant.

Nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan gis ved elektronisk kommunikasjon (krav om kvittering tilbake fra den som varsles, automatisk generert svar aksepteres ikke), personlig overlevering eller registrert postsending (rekommandert sending). Ved bruk av e-post eller registrert postsending, er fristen for å komme med merknad 14 dager.  

Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, og det ikke er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd, skal det nabovarsles på nytt.

Det er alltid tiltakshaver eller ansvarlig søker som skal motta merknader til nabovarselet, ikke kommunen. Mottas det merknader, skal kopi av merknaden samt vurdering av denne vedlegges søknaden til kommunen.

Dersom du har behov for kontaktinformasjon til naboene dine, har du flere muligheter:
Varsle naboene digitalt via eNabovarsel
Be om naboopplysninger fra kommunen ved å fylle ut dette skjemaet

Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for søknaden om dispensasjon vedlegges. Ved dispensasjon er det viktig at det krysses av for dette i skjemaet.

Det kreves ikke nabovarsel for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk.