Gjeldende båndtvangregler

Informasjon om gjeldende båndtvangregler i Sør-Fron kommune.

Hundeloven

Jf. hundeloven er det ordinær båndtvang i hele landet mellom 01. april og 20. august. Det vil si at hunden skal bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt i denne perioden. Det finnes noen unntak fra bestemmelsen, blant annet for dresserte bufehunder, rednings- og offentlig oppsynstjenste, ettersøkshunder etc. (§ 9 a-g). Kommunen kan i tillegg gi dispenasjon for særlige bruksformål (§ 9 e). 

Lokal forskrift om båndtvang i Sør-Fron kommune

I tillegg har kommunen en egen forskrift om utvidet båndtvang for hund. Forskriften utvider den ordinære båndtvangen som slutter 20. august, frem til 15. oktober. Dette av hensyn til beitedyr. Båndtvangen gjelder i de områdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. Også her gjelder det noen unntak fra loven, blant annet for gjeterhunder og jakthunder etc. Etter 15. oktober er det hundeloven som gjelder. Det vil si at det ikke er båndtvang mellom 15. oktober og 01. april i Sør-Fron, men hundeholder skal likevel forholde seg til alminnelige regler om sikring av hund og det generelle aktsomhetskravet. 

Generelt aktsomhetskrav (§ 3)

Eier av hund skal forholde seg til aktsomhetskravet i hundeloven. Det vil si at hundeholderen skal forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser. Aktsomhetskravet sier også at hundeholderen skal sikre trygghet for hunden, folk, og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov. 

Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs (§ 4). 

Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangtiden kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom. Det skal vises særlig hensyn ovenfor barn og hunder som utfører en tjeneste. Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. 

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur er tillatt utenom båndtvangperioden dersom en har grunneiers tillatelse, eller har fått dispensasjon fra kommunen. I verneområder kan det gjelde andre regler, og du bør derfor sette deg inn i bestemmelsene før du slipper hunden. 

Skiløyper

I Sør-Fron kommune er det ikke båndtvang i skiløyper, men aktsomhetskravet og vilkårene for å la hunden være løs pålegger hundeholderen et stort ansvar for å forhindre ubehagelige episoder med andre brukere av utmarka. Hundeloven praktiserer slik sett frihet under ansvar. Det gjelder også om du har hunden i bånd. Kommunen vil oppfordre alle til å vise hensyn til hverandre, uavhengig av om du går med hund i bånd, uten bånd, eller uten hund i det hele tatt. I Sør-Fron kommune skal det være plass til alle. 

Her finner du hundeloven

Lokal forskrift for båndtvang i Sør-Fron kan du lese her