Gjennomføring av krisetiltak etter “HANS” i Sør-Fron kommune

Sør-Fron kommune har fått innvilga 5 søknader om krisetiltak fra NVE. Nå er første prosjektet ferdigstilt i Brandrudåa, fra Kongsvegen og oppover til Brandrud.

Prosjektet ble tildelt en total kostnadsramme på 2,5 millioner eks.mva., og ble ferdigstilt innenfor denne rammen. Det er viktig å bemerke at krisetiltak fra NVE sin side ikke er tenkt som en varig sikring: 

Ferdig krisetiltak sett fra Kongsvegen Marius Bartnes

“Krisetiltakene er ikke permanente sikringstiltak, men tiltak som gjennomføres før, under eller like etter flom- og skredhendelser for å begrense den overhengende faren for mennesker og/eller store verdier, og der det er liten tid til ordinære planleggingsprosesser. Noen av disse krisetiltakene vil bli fulgt opp med planlegging og gjennomføring av permanente tiltak i ettertid, men dette vil ikke gjelde alle tiltakene. Det er derfor viktig at man prøver å gjennomføre krisetiltakene på en best mulig måte.” 

Målet med gjennomføringen er som NVE skriver å få best mulig resultat innenfor tildelt ramme og det mener vi er oppnådd med dette arbeidet. Håpet er derfor at dette kan være godt nok som et varig sikringstiltak, da en fullskala sikring med detaljprosjektering har en helt annen prislapp. (Ref. det som er utført nedstrøms Kongsvegen.) 

De neste elvene som det skal utføres tiltak i er Ulbergsåa, Lauvåa, Augla og Kvikstadåa. Alle tiltak skal i utgangspunktet være ferdig innen september. 

Ferdig krisetiltak sett fra Brandrud Marius Bartnes