Kommuneoverlegen om legevakta for Nord-Fron og Sør-Fron

Pål Martin Enstad Hansen  Den siste tiden har det vært fokus på akuttmedisinsk helsehjelp i Sør-Fron og Nord-Fron, og svartid på telefonen for kommunenes innbyggere. Det har vært en diskusjon knyttet til legevakt og helsehjelp for akutt syke pasienter. Kommuneoverlegen for Fronskommunene, Anders Brabrand, ønsker derfor å komme med en redegjørelse for å oppklare enkelte problemstillinger.

Alle kommuner er pålagt være tilknytta en legevaktssentral. Med legevaktsentral menes mottak av alle telefonanrop til legevakten. Det stilles omfattende krav til kompetanse og teknisk utstyr på en slik sentral, og det er derfor urealistisk at små og mellomstore kommuner kan håndtere denne oppgaven alene.

Nord-Fron og Sør-Fron har ikke hatt egen telefonsentral for legevakt på ca. 20 år. Det vil si at selv om Fronsvakta var aktiv, ble alle telefonhenvendelser rutet til legevaktsentralen på Lillehammer. Fronsvakta bestod av lege og hjelpepersonell som fikk videreformidlet henvendelser fra legevaktssentralen på Lillehammer. 

Historisk sett så var Fronsvakta døgnåpen med lege tilgjengelig frem til 2014. Deretter ble den nattestengt og pasienter måtte reise til Lillehammer interkommunale legevakt på natt. 

Bakgrunnen for at Fronsvakta ble avviklet høsten 2021 handlet ikke primært om økonomi, men om utfordringer med å ha tilstrekkelig antall fastleger til å ivareta ordningen. Som en konsekvens av dette ble vaktbelastningen for legene for stor. Til slutt ble det derfor nødvendig å gjøre en totalvurdering av situasjonen – og resultatet ble at Fronsvakta ikke ble videreført.

Svartid på telefon

Diskusjonen den siste tiden har hatt utgangspunkt i for lang svartid på legevaktsentralen på Lillehammer. Lillehammer legevakt betjener sju kommuner – fra Ringsaker/Sjusjøen i sør til Nord-Fron i nord. Antall faste innbyggere er ca. 60 000, mens antall tilreisende/turister kommer i tillegg. Som kjent kan det dreie seg om svært mange personer i store deler av året. Erfaringsmessig kan høytider og helger være utfordrende, ikke minst dersom det blir sykdom/fravær blant personell på legevakten.

Det er viktig å være klar at svartiden på telefon hadde vært like lang om vi fortsatt hadde hatt Fronsvakta ettersom telefonsentralen har vært på Lillehammer i flere år.

Alle kommunene i legevaktssamarbeidet har faste samarbeidsmøter med legevakten. I tillegg har Sør-Fron og Nord-Fron kommune i overgangsfasen nå etter omleggingen av legevakten hatt ekstraordinære møter. Fokus for møtene er i fellesskap å sørge for at legevaktsdriften fungerer godt. Vi vil derfor ta opp aktuelle utfordringer knyttet til legevaktssituasjonen i denne dialogen.

Fordeling av helsefaglige oppgaver

Hvis man har behov for akutt helsehjelp, altså akutt sykdom eller skade som trenger umiddelbar helsehjelp – så skal man ringe 113. Ambulansetjenesten er ansvaret til spesialisthelsetjenesten (Sykehuset Innlandet).
I vårt distrikt er det døgnkontinuerlige ambulansestasjoner på Ringebu, Vinstra og Otta. I tillegg er det luftambulanse på Dombås for kritisk syke pasienter. Ambulansetjenesten gjør ofte egen undersøkelser og vurderinger av pasienten når de kommer fram. Ambulansetjenesten har dialog med både sykehus, AMK-lege på Gjøvik og med legevakta. Avhengig av skadeomfang/sykdomsbilde kan pasienten bli transportert videre til enten sykehus eller legevakt. 

Legevakta er døgnkontinuerlig åpen tjeneste som kan organiseres kommunalt eller interkommunalt, og som samlet sett er en del av kommunehelsetjenesten. Legevakta tar i mot pasienter som ikke kan vente på undersøkelse/behandling til fastlegens åpningstid. Her håndteres et bredt spekter av medisinske tilstander. På legevakten gjøres kartlegging, basert på norsk index for medisinsk nødhjelp. Kartleggingen gjøres normalt først på telefon, hvor operatør med spisskompetanse på legevaktsmedisin vurderer alvorlighetsgrad, gir nødvendig veiledning og eventuelt setter pasienten opp til legekonsultasjon dersom dette anses nødvendig. Noen pasienter kan også legges inn i kommunens egen akuttenhet.

Legevakta har nasjonalt nummer: 116 117, slik at uansett hvor man er i landet så rutes man til nærmeste legevaktssentral.

 

Anders Brabrand

Kommuneoverlege for kommunene
Øyer, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron